Quy Định Bảo Hành

Quy Định Bảo Hành của Cơ khí Gia Hưng

Cơ khí Gia Hưng chịu trách nhiệm bảo hành theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng kinh tế, thương mại.

Mọi điều kiện bảo hành sẽ được ghi chi tiết theo từng mặt hàng cụ thể và Cơ khí Gia Hưng cam kết bảo hành theo điều khoản đã ký.

Quy Định Bảo Hành của Cơ khí Gia Hưng
Quy Định Bảo Hành của Cơ khí Gia Hưng